Vi ufører lovpålagt  uavhengig kontroll for ditt husprosjekt


- Vestfold

- Telemark

- Aust-Agder

Bakgrunn for uavhengig kontroll


Det ble innført krav til uavhengig kontroll for alle nye byggesaker fra og med 1. januar 2013.


Kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.


Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil .Når skal kontrollen skje?


Kontrollen utføres på hensiktsmessige tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved avsluttet kontroll skal det leveres kontrollerklæring.Tiltaksklasse 1: Våtrom og lufttetthet i boliger


Kontroll av våtrom og lufttetthet er i hovedsak kontroll av utførelse. Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert.


 

Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom og lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.


Hvem skal bestille kontrollen?


Tiltakshaver(eier av huset) har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.